Statut

Statut Stowarzyszenia „Ex Dono”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1 

ust.1

1)     Stowarzyszenie „Ex Dono” (zwane dalej Stowarzyszeniem) jest organizacją zrzeszającą osoby chętne do czynnego działania na rzecz dzieci, młodzieży i najbardziej potrzebującej części społeczeństwa.

2)    Terenem działalności jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3)     Siedzibą Stowarzyszenia jest Zielona Góra.

§2.

Ust.1 Członkowie działają w Stowarzyszeniu na zasadzie wolontariatu.

Ust. 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele działalności Stowarzyszenia „Ex Dono”

§3.

Ust. 1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym seniorów, a zwłaszcza niepełnosprawnych, chorych psychicznie i somatycznie, opiekunów tych osób, a także uzależnionych i współuzależnionych i ich bliskich oraz na rzecz osób wykluczonych, bezrobotnych, pokrzywdzonych przestępstwem, potrzebujących wsparcia, pomocy lub pokrzywdzonych przez los, w szczególności poprzez:

1)      organizowanie imprez kulturalno- oświatowych,

2)      aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym kraju,

3)      podejmowanie inicjatywy charytatywnej,

4)      realizację autorskich programów i projektów,

5)      pozyskiwanie środków finansowych (w tym ze środków wspólnotowych),

6)      podejmowanie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej, doradczej, coachingowej

7)      współpracę z instytucjami realizującymi zbliżone cele,

8) wsparcie prawne, obywatelskie lub społeczne, w tym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

9) pomoc i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne

10) działania związane z szeroko rozumianym rozwojem osobistym, aktywnością ruchową, redukcją stresu, a także ochroną i promocją zdrowia oraz wsparciem i upowszechnianiem kultury fizycznej,

11) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

12) działania w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także działalność na rzecz integracji i reintegracji,

13) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, lokalnej, rozwoju świadomości narodowej, lokalnej, obywatelskiej, a także wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, obszarów wiejskich,

14) działania na rzecz kultury, sztuki, ekologii, turystyki,

15) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

16) działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, równości płci, osób niebinarnych oraz tolerancji,

17) działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

18) podejmowanie czynności na rzecz ochrony praw konsumentów,

19) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu „Ex Dono”

§4.

Ust.1. Stowarzyszenie przewiduje członkostwo zwyczajne i wspierające.

Ust. 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, korzystający z pełni praw obywatelskich i w pełni akceptujący zasady funkcjonowania Stowarzyszenia przedstawione w deklaracji członkowskiej.

Ust. 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna dofinansowująca działalność Stowarzyszenia, jeżeli wystąpi z takim wnioskiem.

Ust. 4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym.

Ust. 5. O nadaniu członkostwa decyduje Zarząd.

§5.

Ust. 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.

Ust. 2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Prezes lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes w następujących przypadkach:

1)      rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

2)     śmierci członka

3) utraty zdolności do czynności prawnych.

Ust. 3. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia dokonuje się decyzją Zarządu, w następujących przypadkach:

1)      niewypełnienia obowiązków nadanych przez Statut, Zarząd, Komisję Rewizyjną, Walne Zebranie Członków,

2)      popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,

3)      prawomocnej utraty obywatelstwa polskiego lub pełni praw obywatelskich,

4) trwałego braku kontaktu z członkiem.

§6.

Ust. 1. Członek ma prawo:

1)      czynne i bierne wyborcze do organów Stowarzyszenia,

2)      do zgłaszania postulatów i inicjatyw,

3)      do składania interpelacji w istotnych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4)      do rezygnacji z dotychczasowo pełnionych funkcji w Stowarzyszeniu.

Ust. 2. Członek ma obowiązek:

1)      przestrzegania statutu, przepisów wewnętrznych oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

2)      uczestnictwa w obradach Stowarzyszenia,

3)      systematycznego wnoszenia składek członkowskich,

4)      czynnego udziału w realizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia „Ex Dono”

§7.

Ust. 1. Organami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§8.

Ust. 1. Walne Zebranie Członków jest organem uchwałodawczym Stowarzyszenia w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Ust. 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na mocy decyzji Zarządu przez Prezesa lub jego zastępcę. Walne Zebrania Członków powinny być zwoływane co najmniej raz w roku.

Ust. 2a. Dopuszcza się możliwość odbycia Walnego Zebrania Członków i głosowania na tym zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy zapewnieniu co najmniej: transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której istnieje możliwość wypowiadania się; wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. W takiej sytuacji w zawiadomieniu o zebraniu należy zawrzeć dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Ust. 3. Walne Zebrania Członków są jawne.

Ust. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      z inicjatywy Zarządu,

3)      z inicjatywy Komisji Rewizyjnej,

4)      na pisemny wniosek 1/10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Ust. 5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1)      Zarządowi,

2)      Grupie co najmniej trzech członków zwyczajnych,

3)      Komisji Rewizyjnej.

Ust. 6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Ust. 7. Walne Zebranie Członków w szczególności:

1)      określa ogólne kierunki działalności Stowarzyszenia,

2)      ustala wysokość składek członkowskich,

3)      wybiera i odwołuje członków Zarządu ( w tym Prezesa ) oraz Komisji Rewizyjnej,

4)      zatwierdza Regulamin Zarządu i jego zmiany,

5)      dokonuje zmian statutu,

6) udziela absolutorium Zarządowi oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.

§9.

Ust. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, w którego skład wchodzi od 1 do 3 osób. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu pełni funkcję jego Prezesa. W przypadku dwu- lub trzyosobowego Zarządu, organ ten składa się z:

1)      Prezesa,

2)      Wiceprezesa/-ów.

Ust. 2. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków. Wybiera ono również Członków Zarządu w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków, przy czym:

1)     Prezes wybierany jest bezwzględną większością głosów. Gdyby żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, dokonuje się drugiej tury wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów,

2)      Pozostali członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów.

Ust. 3. Zarząd:

1)      reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

2)      kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności wydaje decyzje w zakresie dyscypliny członków, współpracy, sponsoringu, zasad pracy w Stowarzyszeniu, powoływania nowych funkcji i stanowisk,

3)      wydaje pełnomocnictwa w w/w zakresie,

4)      nadzoruje i ocenia działalność członków,

5)      decyduje o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia i ich wykluczeniu,

6)      przedstawia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,

7)      określa szczegółowe  kierunki działalności Stowarzyszenia,

8)      przedkłada Walnemu Zebraniu Członków propozycje wysokości składek członkowskich,

9)      opiniuje i zatwierdza projekty i plany prac członków,

10)   prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia,

11)  sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia.

Ust. 4. O częstotliwości spotkań Zarządu oraz obowiązkach jego członków i sposobie podejmowania decyzji decyduje Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków lub w przypadku jego braku Walne Zebranie Członków w uchwale.

Ust. 4a. Dopuszcza się możliwość odbycia spotkań Zarządu według trybu opisanego w § 8 ust. 2a. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dopuszcza się również w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami Zarządu.

Ust. 5. Odwołanie członków Zarządu

1)      Wniosek o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnego członka może złożyć wraz z uzasadnieniem wniosku na Walnym Zebraniu Członków:

–          członek Zarządu,

–          Komisja Rewizyjna,

–          grupa co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

2)      Wniosek o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnego członka zostaje przyjęty większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Ust. 6. Wybory uzupełniające do Zarządu odbywają się na Walnym Zebraniu Członków, na którym odwołano członka Zarządu lub na innym Zwyczajnym bądź Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków na zasadach określonych w § 9 Statutu. Jeżeli jednak skład Zarządu nie spadł poniżej niezbędnego według Statutu składu Zarządu, Walne Zebranie Członków może odstąpić od przeprowadzania wyborów uzupełniających do Zarządu, zatwierdzając skład Zarządu pozostały po odwołaniu członka Zarządu.

Ust. 7.

1)      Członkowie Zarządu mają prawo złożenia dymisji z pełnionej funkcji bez utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

2)      W razie złożenia dymisji przez członka Zarządu, pełni on swą funkcję w okresie 30 dni od daty jej złożenia, chyba że Walne Zebranie Członków, na wniosek składającego dymisję, przyjmie uchwałę o skróceniu tego okresu.

Ust. 8. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnieni są- bez względu na liczebność Zarządu- jednoosobowo członkowie Zarządu, lub osoby upoważnione do tego decyzją Zarządu.

§10.

Ust. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

Ust. 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od dwóch do trzech członków.

Ust. 3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Ust. 4. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej odbywa się na zasadach określonych w § 9 ust. 7 Statutu. Do Komisji Rewizyjnej ma zastosowanie § 9 ust. 6 Statutu.

Ust. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.

Ust. 5. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu pod względem zgodności działalności ze Statutem, z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz rzetelności finansowej. Bada również przypadki nie wywiązywania się członków Stowarzyszenia ze swoich obowiązków.

Ust. 6. W razie stwierdzenia uchybień, członek Komisji Rewizyjnej przedstawia problem na Walnym Zebraniu Członków i wnosi projekt uchwały nakazującej niezwłoczne naprawienie błędu.

Ust. 7. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jego poszczególnego członka może złożyć wraz z uzasadnieniem wniosku Zarządowi:

–          członek Zarządu,

–          Zarząd,

–          grupa co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

W takiej sytuacji ma zastosowanie § 9 ust. 5 pkt 2) i ust. 6 Statutu.

Ust. 8. Dopuszcza się możliwość odbycia spotkań Komisji Rewizyjnej według trybu opisanego w § 8 ust. 2a. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dopuszcza się również w głosowaniach na oraz poza spotkaniami Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Środki finansowe

§11.

Ust. 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

Ust. 2. Częstotliwość i wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków, przyjmując uchwałę, której projekt przedkłada Zarząd.

Ust. 3. Walne Zebranie Członków może zawiesić na określony czas obowiązek uiszczania przez wszystkich członków składek członkowskich. Zarząd jest natomiast uprawniony do zwolnienia w wyjątkowych sytuacjach poszczególnych członków od obowiązku jednorazowych wpłat składek członkowskich.

Ust. 4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz dysponowania środkami finansowymi- bez względu na liczebność Zarządu- uprawnieni są jednoosobowo członkowie Zarządu lub osoby upoważnione decyzją Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§12.

Ust. 1. Podjęcie przez Stowarzyszenie uchwały w sprawie zmiany Statutu wymaga większości 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§13.

Ust. 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych lub innych osób bądź organów posiadających inicjatywę uchwałodawczą na Walnym Zebraniu Członków.

Ust. 2. Stowarzyszenie zostaje rozwiązane mocą własnej uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Ust. 3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora oraz wyznacza cel, na jaki należy przekazać majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia.

§14.

Ust. 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem decyduje Walne Zebranie Członków przy uwzględnieniu uregulowań zawartych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

STATUT ZATWIERDZONY PRZEZ WALNE ZEBANIE CZŁONKÓW W DNIU 16.06.2023 R.